meet the team - - Circle - Individual

طراحی و پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در شرکت مدیریت منابع آب ایران-وزارت نیرو

(40)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
40 طراحی و پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در شرکت مدیریت منابع آب ایران-وزارت نیرو مجری شرکت مدیریت منابع آب ایران خودم 1392
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور دستگاههای اجرایی باید چرخه مدیریت بهره وری را مستقر و گزارش وضعیت بهره وری را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه کنند. در این صورت 3 درصد بودجه آنها آزاد خواهد شد. این امر موجب شد تا شرکت مدیریت منابع آب ایران در این خصوص پیشگام باشد و طی قراردادی با من موضوع بهره وری را در دستور کار جدی دفتر تحول اداری قرارداد.در این پروژه یک مدل بسیار کارآمد برای سنجش کارایی،اثربخشی و بهره وری به صورت توامان بکارگرفته شد و برای سه شرکت آب منطقه ای قم ،آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به صورت نمونه سنجش ها صورت گرفته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.گزارشات طرح موجود است.

Back to Top