meet the team - - Circle - Individual

طراحی ساختار سازمانی هلدینگ ict بنیاد مستضعفان

(26)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
26 طراحی ساختار سازمانی هلدینگ ict بنیاد مستضعفان مجری طرح هلدینگ ICT بنیاد مستضعفان خودم 1389
پس از پروژه برنامه ریزی راهبردی هلدینگ ict  بنیاد نوبت به تغییر ساختار این هلدینگ رسید و بر اساس استراتژی های تدوین شده ساختاری متناسب با جهت گیری های سازمان طراحی و پیاده شد. هماهنگی بین استراتژی ها و بویژه موقعیت استراتژیک سازمان با ساختار پیشنهادی از نقاط بارز این طرح است. گزارش طرح موجود است.

 

 

Back to Top