meet the team - - Circle - Individual

طراحی ساختار سازمانی شرکت IDC

(31)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
31 طراحی ساختار سازمانی شرکت IDC مجری طرح شرکت IDC خودم 1389
شرکت توسعه ارتباطات فراگستر ایرانیان ( IDC ) که پس از تدوین و اجرای برنامه راهبردی به رتبه بالای جدول پیمانکاران حوزه ICT کشور ارتقا یافته بود در مرحله دوم نیاز داشت تا ساختار خود را اصلاح نماید. در این قرارداد و بر اساس استراتژی های مصوب مجموعه ،ساختار این شرکت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.گزارش طرح موجود است.

 

 

Back to Top