meet the team - - Circle - Individual

طراحی ساختار سازمانی بانک توسعه صادرات

(28)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
28 طراحی ساختار سازمانی بانک توسعه صادرات مجری طرح بانک توسعه صادرات پژوهشکده سما 1389
شرکت توسعه ارتباطات فراگستر ایرانیان ( IDC ) توسط دو کارآفرین جوان کشور تاسیس شده است که در ابتدای راه از من خواستند تا برنامه راهبردی و عملیاتی برای مجموعه تدوین و در هدایت مجموعه با آنها همکاری نمایم. این شرکت به عنوان پیمانکار در صنعت ICT کشور شناخته شده و دارای سهم قابل توجهی از بازار پیمانکاری زیرساختهای اپراتورها است. گزارشات طرح موجود است.

 

Back to Top