meet the team - - Circle - Individual

طراحي ساختار سازماني وارتباطي صندوق ذخيره فرهنگيان

(6)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
6 “طراحي ساختار سازماني وارتباطي صندوق ذخيره فرهنگيان“ مدیر پروژه صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 1381
یکی از مهمترین پروژه های تحقیقاتی من این طرح است. در این طرح تلاش شد تا با استفاده از مدل گلد ،کمبل و الکساندر استراتژی های سرپرستی صندوق ذخیره فرهنگیان در اداره شرکت های تابعه شناسایی شود و بر اساس آن ساختار سازمانی ستاد هلدینگ طراحی و پیشنهاد شود. بعدها این روش را توسعه دادم ودر طرح های دیگری مورد استفاده قراردادم.این روش از مبانی و اصول مدیریت در شرکت های هلدینگ بشمار می رود. گزارشات این طرح موجود است.

Back to Top