meet the team - - Circle - Individual

شناسایی راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندان در خدمات شهری

(20)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
20 شناسایی راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندان در خدمات شهری مجری طرح شهرداری تهران پژوهشکده سما 1387
شهرداری تهران قصد داشت تا راهکارهایی را شناسیی کند که با اجرای آنها مشارکت شهروندان در امور شهری مانند تفکیک زباله ها ،نگهداری از درختان نزدیک محل سکونت و یا حفظ منابع آب زیر زمینی پارکها افزایش یابد.خوشبختانه این پروژه به نتایج بسیار عملی و جذابی منتهی شد که مورد تایید کارفرما قرار گرفت.گزارش این طرح در دسترس می باشد.

 

Back to Top