meet the team - - Circle - Individual

رتبه بندي واحدهاي تابعه سازمان اقتصادي كوثر

(9)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
9 “ارتبه بندي واحدهاي تابعه سازمان اقتصادي كوثر“ مدیر پروژه سازمان اقتصادی کوثر یک شرکت مشاوره ای خصوصی 1381
برای سازمان سازمان اقتصادی کوثر این سئوال وجود داشت که چه میزان شرکت ها و موسسات وابسته به آن نسبت به شرکت های فعال در بخش خصوصی از کارآمدی و توان رقابتی لازم بر­خوردار است.در این پروژه با شاخص های مالی و شاخص های کیفی تمامی شرکت های وابسته به سازمان در رشته صنعتی خود با شرکت های بخش خصوصی رتبه بندی و راهکارهای ارتقای توان رقابتی برای آنها ارائه شد.گزارشان این طرح موجود نیست.

Back to Top