meet the team - - Circle - Individual

تدوین طرح استراتژیک کسب و کار بیمه آسیا

(22)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
22 تدوین طرح استراتژیک کسب و کار بیمه آسیا مجری طرح شرکت بیمه آسیا پژوهشکده سما 1388
در این پروژه موفق شدیم تا برنامه راهبردی و عملیاتی بیمه آسیا را تدوین و بودجه شرکت را بر اساس دو سناریو تنظیم و ارائه کنیم .گزارشات این پروژه در اختیار می باشد.

 

Back to Top