meet the team - - Circle - Individual

تدوین الگوهای نظری استراتژی های وظیفه ای سپاه پاسداران

(21)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
21 تدوین الگوهای نظری استراتژی های وظیفه ای سپاه پاسداران کارشناس طرح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 1388
در این پروژه استراتژی های وظیفه ای سپاه نظیر استراتژی های رهبری،تکنولوژی، نیروی انسانی ،سازماندهی ،ارتباطات عمومی و فرهنگ سازمانی تدوین و ارائه شد.گزارشات این طرح در دسترس می باشد.

 

Back to Top