meet the team - - Circle - Individual

تدوین استراتژی های کسب و کار بنیاد مستضعفان مبتنی بر سناریو

(43)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
43 تدوین استراتژی های کسب و کار بنیاد مستضعفان مبتنی بر سناریو مجری بنیاد مستضعفان پژوهشکده سینا 1393
مدتها بود پس از اجرای چندین طرح برنامه ریزی استراتزیک مبتنی بر پیش بینی متغیرهای محیطی بدنبال اجرای طرحی مبتنی بر سناریو پردازی بودم. بنیاد مستضعفان بدنبال آن بود تا در شرایط متغیر و سناریوهای مختلف محیطی زمینه های سرمایه گذاری خود را شناسایی نماید. در این مطالعه در سه حالت شدت گرفتن تحریم ها ،رفع تحریم ها و عدم تغییر در تحریم ها زمینه های سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شناسایی شد. این مطالعه شامل بررسی کسب و کار های  موفق در رتبه بندی های ملی و بین المللی ،کسب و کار های  مورد تاکید اندیشمندان اقتصاد و مدیریت، کسب و کار های  مورد تاکید برنامه های توسعه کشورهای پیش رفته و منطقه ای و کسب و کار های مورد نظر هلدینگ های بزرگ دنیا بود که در مجموع در قالب 20 گزارش مفصل تهیه و ارائه شده است. نتایج این تحقیق موجود است.

Back to Top