meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی بازاریابی هلدینگ ICT بنیاد

(37)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
37 برنامه ریزی بازاریابی هلدینگ ICT بنیاد مجری طرح هلدینگ ICT خودم 1391
در این پروژه از رویکرد تدوین استراتژی واکر در کتاب استراتژی بازاریابی او استفاده شد.برای خدمات حوزه ict مانند vod ، void ، e learning ، e helth و …ابتدا با تکنیک فازی مرحله عمر این محصولات تعیین و سپس استراتژی های بازاریابی آنها بر اساس موقعیت هر محصول در منحنی چرخه عمر مشخص شد.برای هر یک از محصولات مورد بررسی مشخص شد که آیا در آنها سرمایه گذاری انجام شود یا نه و در خصوص محصولاتی که بایدعرضه شود آمیزه بازار یابی مشخص شد.گزارشات طرح موجود است

 

 

Back to Top