meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بانک مسکن

(38)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
38 برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بانک مسکن مدیر پروژه و مشاور بانک مسکن دانشگاه بوعلی همدان 1391
این قرارداد بین دانشگاه همدان و بانک مسکن بسته شده بود و من به عنوان مدیر پروژه دعوت به همکاری شدم.تیمی از کارشناسان قوی را بسیج کرده و در داخل بانک نیز با تشکیل کمیته هایی ذیل کمیته راهبردی مشارکت تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان بانک را برای اجرای کار جلب کردیم. در این پروژه موفق شدیم تا برنامه راهبردی بانک و همچنین برنامه های عملیاتی آنرا برای اولین بار تدوین و ارائه کنیم.این اولین باری بود که برنامه های عملیاتی حوزه های ستادی مبتنی بر استراتژی های بانک تعیین و مبنای عملیات آنها قرار می گرفت.گزارشات طرح موجود است.

 

Back to Top