meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بانک تجارت

(36)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
36 برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بانک تجارت مجری طرح بانک تجارت خودم 1391
این تجربه یکی از موفق ترین تجربه های برنامه ریزی در کشور به شمار می رود. در بانک تجارت با حمایت مدیرعامل و معاونت برنامه ریزی موفق شدیم تا برنامه راهبردی بانک را تدوین و بر اساس آن برنامه های عملیاتی هر حوزه ستادی را تعیین کنیم. بدین ترتیب بانک برای سالهای 1391 تا 1395 برنامه استراتژیک و عملیاتی خود را تدوین و مبنای اجرا قرار داد.پس از اجرای این برنامه واحد برنامه ریزی استراتژیک بانک کار را توسعه داد و بعدها نرم افزاری برای کنترل برنامه های استراتژیک و عملیاتی طراحی و در شبکه داخلی بکارگرفت.گزارشات طرح موجود است.

 

Back to Top