meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی ایران ایرتور

(39)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
39 برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی ایران ایرتور مجری ایران ایرتور خودم 1391
در این پروژه برنامه استراتژیک و عملیاتی ایران ایرتور تدوین و ارائه شد. در شرکت های هواپیمایی توسعه ناوگان و افزایش پروازهای منظم و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تحقق این اهداف لازم است تا استراتژی های مناسبی تدوین و مبنای عملیات قرار گیرد. گزارشات طرح موجود است.

Back to Top