meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک فولاد خوزستان

(16)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
16 برنامه ریزی استراتژیک فولاد خوزستان مدیر پروژه شرکت فولاد خوزستان
شرکت مشاوران مدیریت خلاق ایرانیان 1385
در این پروژه نه تنها برنامه راهبردی بلکه برنامه عملیاتی نیز تدوین و ارائه شد.این اولین تجربه تدوین برنامه عملیاتی بود که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد. گزارشات کامل این پروژه در چند جلد موجود می باشد

 

Back to Top