meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

(30)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
30 برنامه ریزی استراتژیک شرکت پالایش گاز سرخون و قشم مجری طرح شرکت پالایش گاز سرخون و قشم پژوهشکده سما 1389
یکی از موفق ترین طرح های برنامه ریزی استراتژیک این طرح است. پالایشگاه گاز سرخون و قشم در نزدیکی بندرعباس واقع شده است و برای این منظور مدت زیادی به این نقطه از کشور سفر کردیم.در این پروژه موفق شدم تا با تجهیز نیروی کارشناسی و نیز برگزاری جلسات متعدد کمیته برنامه ریزی استراتژیک سند راهبردی مجموعه را تدوین و در اختیار هیئت مدیره قراردهم.موفقیت در این پروژه بعدها موجب شد تا در سال 1395  از من برای بازنگری در برنامه راهبردی  دعوت بعمل آید. گزارشات طرح موجود است.

 

Back to Top