meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک سازمان بهزیستی کشور

(27)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
27 برنامه ریزی استراتژیک سازمان بهزیستی کشور مجری طرح سازمان بهزیستی کشور پژوهشکده سما 1389
برای سازمان بهزیستی نیز مانند سازمان امداد و نجات با رویکرد رسمی یا کلاسیک برنامه ریزی راهبردی انجام شد و تلاش کردم تا با جلب بیشترین مشارکت نیر وهای سازمان مناسب ترین سند راهبردی را برای این مجموعه تدوین و ارائه نمایم.گزارش طرح موجود است.

 

Back to Top