meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور

(14)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
14 برنامه ریزی استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور مدیر پروژه سازمان امور مالیاتی کشور
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 1384
این طرح تحقیقاتی از جمله طرحهای موفق بشمار می آید. در این پروژه مدیریت اجرایی طرح بر عهده من بود و هماهنگی کارشناسان ،تدوین گزارشات و نگارش نهایی نتایج را شخصا بر عهده داشتم. در این طرح موفق شدیم تا برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی را تدوین و ارائه کنیم. خوشبختانه نتیجه این فعالیت در قالب کتابی توسط دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر شد.گزارشات این طرح در اختیار می باشد.

 

Back to Top