meet the team - - Circle - Individual

«برنامه ریزی استراتژیک ساتبا»

(15)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
15 «برنامه ریزی استراتژیک ساتبا» مدیر پروژه وزارت نیرو
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 1385
این پروژه برای وزارت نیرو انجام شد. برنامه راهبردی سازمانی تدوین شد که در آن زمان وجود نداشت بلکه در نظر بود تا با اخذ رای از مجلس به عنوان زیر مجموعه وزارت نیرو تاسیس شود. نتایج این پروژه نیز در قالب کتابی به رشته تحریر درآمده است. نگارش کلیه گزارشات طرح توسط اینجانب انجام شد و این گزارشات موجود می باشد.

 

Back to Top