meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک بخش زراعت وزارت جهاد کشاورزی

(18)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
18 برنامه ریزی استراتژیک بخش زراعت وزارت جهاد کشاورزی مدیر پروژه وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشکده سما 1387
نتایج این پروژه در قالب 5 جلد کتاب توسط موسسه تحقیقات اقتصاد کشاورزی چاپ شده است. این پروژه از این نظر حائز اهمیت است که با تکنیک ماتریس جذابیت بازار و قابلیت رقابتی و همچنین ماتریس swot برای تمامی محصولات زراعی اساسی کشور استراتژی تدوین و ارائه شد.تمام گزارشات پس از کار کارشناسان توسط اینجانب تدوین و همچنین نگارش کتابهای مذکور بر عهده اینجانب بود.گزارشات طرح موجود است.

 

Back to Top