meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک احداث صنعت

(17)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
17 برنامه ریزی استراتژیک احداث صنعت مدیر پروژه احداث صنعت
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 1386
شرکت احداث صنعت یکی از زیر مجموعه های وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که عهده دار تاسیس و راه اندازی کارخانجات سیمان می باشد. در این تجربه موفق شدیم تا برنامه راهبردی این مجموعه را تدوین کنیم. گزارش این طرح موجود است.

 

 

Back to Top