meet the team - - Circle - Individual

بازنگری ساختار سازمانی بانک تجارت

(41)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
41 بازنگری ساختار سازمانی بانک تجارت مجری بانک تجارت خودم 1392
در این پروژه ابتدا استراتژی های سازماندهی بانک تعیین شد. با استفاده از تکنیک های علمی و آماری موفق شدیم تا میزان پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز ساختار مطلوب سازمان تعیین شود و همچنین متناظر با ماموریت ،چشم انداز ،ارزش ها ،اهداف استراتژیک و استراتژی های بانک وظایف هر حوزه را در شرایط مطلوب تعیین کنیم. در عین حال تلاش شد تا فرصت های شناسایی شده در برنامه ریزی بانک را به عنوان متغیر درونزا در نظر گرفته و نقش هر واحد برای استفاده از این فرصت ها تعیین شود. در این پروژه بدین ترتیب ابتدا ماموریت های هر واحد ستادی در شرایط مطلوب تعیین شد و پس از آن ساختار هر حوزه مورد بازنگری قرار گرفت. در نهایت برای ساختار کلان بر اساس استراتژی های سازماندهی و مطالعات تطبیقی گسترده و همچنین تحلیل متغیرهای محتوایی و ساختاری سه الگو مفهومی ارائه که در نهایت ساختار کلان در شرایط مطلوب نیز تعیین شد. از آنجا که در اولین گام نمی توان ساختار مطلوب را پیاده نمود برای بانک تجارت ساختار مراحل گذار شامل سه مرحله طراحی و ارائه گردید. این مطالعه به جرات می توان گفت از مطالعات موفق و مبتنی بر تئوری های نوین مدیریت است که نتایج آن در قالب 6 گزارش مفصل تهیه و  ارائه گردید. گزارشات طرح موجود است.

Back to Top