meet the team - - Circle - Individual

بازنگری ساختار اقتصادی و سازمانی هلدینگ نفت بهران

(44)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
44 بازنگری ساختار اقتصادی و سازمانی هلدینگ نفت بهران مجری نفت بهران پژوهشکده سینا 1393
مدیران نفت بهران در نظر داشتند تا ساختار سازمانی خودرا تغییر دهند اما بدنبال این بودند تا ببینند کدام یک از شرکت های زیر مجموعه باید حفظ و کدام یک از آنها توسعه یابد . در عین حال نحوه اداره شرکت های تابعه باید چگونه باشد. در این مطالعه استراتژ های پورتفوی یا سبد شرکت ها شناسایی و نیز استراتژی های سرپرستی شرکت مادر تعیین، سپس بر اساس نتایج بدست آمده ساختار سازمانی ستاد شرکت مادر طراحی شد. وقتی مسئولیت های واحدهای ستادی برای اداره و کنترل شرکت های تابعه تعیین شد این امکان فراهم شد تا ساختار سازمانی مطلوب نیز مشخص شود . این مطالعه از نظر متدولوژی یکی از موفق ترین طرح های تحقیقاتی بشمار می رود که در خصوص نظام راهبری هلدینگها اجرا شده است. بعدها تجربه بدست آمده دستمایه بسیاری از سمینارها و چند طرح تحقیقاتی قرار گرقت که در آن هلدینگها اجرا شد. اما متاسفانه نتایج این طرح در نفت بهران اجرا نشد . گزارشات طرح موجود است.

Back to Top