meet the team - - Circle - Individual

بازنگری برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی پالایشگاه گاز سرخون و قشم

(51)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
51 “بازنگری برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی پالایشگاه گاز سرخون و قشم“ مدیر پروژه پالایشگاه گاز سرخون و قشم خودم 1395
در سال 1390 برنامه راهبردی و عملیاتی این مجموعه را تدوین و ارائه کرده بودم پس از پنج سال برای بازنگری برنامه ها و ارزیابی نتایج دعوت به همکاری شدم.باردیگر برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموع تدوین و ارائه شد. نتایج طرح در قالب یک گزارش موجود است.

Back to Top