meet the team - - Circle - Individual

بازنگری برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بیمه آسیا»

(35)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
35 بازنگری برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بیمه آسیا» مجری طرح بیمه آسیا خودم 1390
در این سال بیمه آسیا در نظر داشت تا برنامه راهبردی خود را بازنگری نماید. در این مطالعه و فراتر از تجربه نخست موفق شدم تا برای هر یک از حوزه های بیمه ای مانند بیمه های اشخاص،بیمه های مسئولیت و مهندسی،بیمه های اتومبیل،بیمه های آتش سوزی ،بیمه های باربری و بیمه های اتکایی به مثابه یک کسب و کار یک برنامه راهبردی تدوین و بدین ترتیب استراتژی های بیمه آسیا را در هر حوزه مشخص کنم.نه تنها در این طرح راهبردهای شرکت تعیین شد بلکه مهمترین اقدامان عملیاتی مجموعه نیز شناسایی شد.گزارشات طرح موجود است.

 

Back to Top