meet the team - - Circle - Individual

بازآفرینی فرآیندهای اموراعضاءصندوق ذخیره فرهنگیان

(13)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
13 “بازآفرینی فرآیندهای اموراعضاءصندوق ذخیره فرهنگیان” مدیر پروژه صندوق ذخیره فرهنگیان خودم 1383
دراین پروژه تحقیقاتی تلاش شد تا فرایندهای امور اعضاء صندوق ذخیره فرهنگیان شامل فرآیند عضویت،تمدید،تسویه سود و سرمایه ،ارائه خدمات و سایر فرآیندها بررسی ،آسیب شناسی ،اصلاح و فرآیندهای جدید معرفی شود. در این پروژه با نمایندگی های صندوق در استانهای گیلان،آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نشست های حضوری برگزار شد.گزارش طرح موجود است.

Back to Top