meet the team - - Circle - Individual

ارزيابي اقتصادي ايجاد پاركينگ طبقاتي متروي ميرداماد

(8)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
8 “ارزيابي اقتصادي ايجاد پاركينگ طبقاتي متروي ميرداماد“ مدیر پروژه شهرداری تهران یک شرکت مشاوره ای خصوصی 1381
در این پروژه از یک مطالعه میدانی و پرسشنامه ای در سطح شهر و در محل احداث پارکینگ استفاده شد که در نهایت با یک تحلیل اقتصادی و اجتماعی گزارش کاملی به کارفرما داده شد.گزارش این پروژه موجود نیست.

Back to Top