meet the team - - Circle - Individual

“طراحی استراتژی های کسب وکار برای صندوق ذخیره فرهنگیان”

(12)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
12 “طراحی استراتژی های کسب وکار برای صندوق ذخیره فرهنگیان” مدیر پروژه صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 1383
با استفاده از ماتریس GE قابلیت های رقابتی و جذابیت بازار کسب و کارهای صندوق ذخیره فرهنگیان محاسبه و استراتژی های پورتفوی مجموعه تدوین و پیشنهاد شد. گزارشات طرح موجود است.

Back to Top