meet the team - - Circle - Individual

طراحي نظام اندازه گيري بهره وري معاونت توسعه وزارت بهداشت

(7)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
7 “طراحي نظام اندازه گيري بهره وري معاونت توسعه وزارت بهداشت“ مدیر پروژه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 1381
مدلی بر اساس مدل رابینسون و پیرس برای اندازه گیری کارایی ،اثربخشی و بهره وری طراحی و بکارگرفته شد که بهره وری را برای تمامی ماموریت ها و ادارات این معاونت محاسبه و تحلیل می کرد. برای این مدل نرم افزاری تحت وب طراحی و ارائه شد که در زمان خود بی نظیر بود.گزارشات این تحقیق موجود است.

Back to Top