meet the team - - Circle - Individual

شناسایی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

(42)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
42 شناسایی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی مجری شرکت سانیر پژوهشکده سینا 1392
شرکت سانیر درهمکاری با وزارت نیرو طرحی مطالعاتی برای شناسایی چالشها و موانع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بویزه در حوزه برق و انرژی تعریف نمود. در این مطالعه از مصاحبه با بسیاری از کارآفرینان و مدیران فعال در بازارهای منطقه ای مانند عراق و آسیای میانه استفاده شد. ابتدا موانع که مهمترین آنها موانع بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی بود شناسایی و در نهایت راهکارهای حل این موانع نیز تعریف گردید.در یکی از مراحل تحقیق نماینده های نهادهای مختلف صادرات فنی و مهندسی در یک جلسه سطح عالی در وزارت نیرو گردهم آمده و راهکارهای رفع این موانع را مورد بررسی قراردادند. گزارشات تحقیق موجود است.

Back to Top