meet the team - - Circle - Individual

تعیین استراتژی های برون سپاری در مخابرات ایران

(52)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
53 “تعیین استراتژی های برون سپاری در  مخابرات ایران“ مدیر پروژه شرکت مخابرات ایران خودم 1395
برون سپاری موضوعی است که در ایران متاسفانه به خوبی اجرا نشده است. اگرچه کاهش هزییه ،ارتقای توان رقابتی،دستیابی به دانش فنی و هم افزایی از اهداف برون سپاری است اما کمتر سازمانی به این اهداف دست یافته است. نیرو های پیمانکار تبدیل به نیرو های سربار سازمان شده و کمتر سازمانی می تواند آنها را تعدیل کند. در این مطالعه با استفاده از یک مدل تجربه شده در سطح شرکت های بین المللی ابتدا فعالیت هایی که باید برون سپاری شود مشخص شد و سپس الزامات قراردادی برون سپاری و ویژگی های سازمان پیمانکار تعیین شد. گزارش طرح موجود است.

Back to Top