meet the team - - Circle - Individual

تدوین استراتژی های سازمان امدادو نجات

(24)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
24 تدوین استراتژی های سازمان امدادو نجات مجری طرح  سازمان امدادو نجات پژوهشکده سما 1389
یکی از تجربه های خوب برنامه ریزی استراتژیک به شمار می رود.ابتدا آموزش هایی برای مدیران این مجموعه برگزار کردم و سپس کمیته­ای تحت عنوان کمیته برنامه ریزی استراتژیک تشکیل و مراحل مطالعه اجرا شد. گزارشات این پروژه موجود است.

 

Back to Top