meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی عملیاتی شرکت IDC

(33)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
33 برنامه ریزی عملیاتی شرکت IDC مجری طرح شرکت IDC خودم 1390
برای شرکت توسعه ارتباطات فراگستر ایرانیان ( IDC )  نیز پس از تدوین برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی شرکت به تفکیک طرح عملیاتی ،مجری،زمان شروع،زمان پایان،نتیجه مورد انتظار،واحد همکار و شاخص اندازه گیری تدوین و ارائه شد. گزارش طرح موجود نیست.

 

 

Back to Top