meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی عملیاتی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

(32)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
32 برنامه ریزی عملیاتی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم مدیرپروژه شرکت پالایش گاز سرخون و قشم پژوهشکده سما 1390
در این پروژه موفق شدیم تا بر اساس استراتژی های مصوب ،برنامه عملیاتی پالایشگاه گاز سرخون و قشم را تدوین و در اختیار مدیران قرار دهیم. این مطالعه با مشارکت تمامی واحدهای سازمان صورت گرفت و در سال 1395 پس از یک دوره 5 ساله ارزیابی این برنامه انجام و مشاهده شد که مجموعه 71 درصد از برنامه های عملیاتی را اجرا کرده است. گزارش طرح موجود است.

 

Back to Top