meet the team - - Circle - Individual

«برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی قرب قائم وابسته به قرارگاه خاتم»

(46)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
46 “«برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی قرب قائم وابسته به قرارگاه خاتم»“ مجری قرب قائم خودم 1394
قرب قائم یکی از مجموعه های بزرگ وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم است که خود دارای چندین موسسه و شرکت  تابعه است. این مطالعه یکی از موفق ترین طرح های تحقیقاتی است که از حمایت  و مشارکت کم نظیر مدیرعامل قرارگاه و مدیران این مجموعه برخوردار بود. در نهایت بخش برنامه ریزی استراتژیک تشکیل و کماکان این جریان در این مجموعه دنبال می شود و برنامه های عملیاتی مورد کنترل و بازنگری قرار می گیرد.گزارشات موجود است.

Back to Top