meet the team - - Circle - Individual

بازنگری ساختار سازمانی مخابرات ایران

(49)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
49 “بازنگری ساختار سازمانی مخابرات ایران“ مدیر پروژه شرکت مخابرات ایران خودم 1394
برای بازنگری ساختار ستاد شرکت مادر و نیز ساختار شرکت های تابعه ابتدا اصول سازماندهی تدوین و به تصویب رسید و پس از آن ساختار ستاد و واحدهای استانی طراحی شد. در این مجموعه استراتژی حذف شرکت های استانی به عنوان یک استراتژی اصلی مبنای کار قرار گرفت و در نهایت نتایج طرح تصویب و درسال 134 و 1395 اجرا شد. گزارشات طرح موجود است.

Back to Top